Just another WordPress.com site

Bhasobha Umthakathi

Bhasobha umthakathi, ungomunye wethu. Abaningi uma becabanga umthakathi kufika kubo isithombe sendoda embi emnyama eqhwakele ukhophe kanethi, iyagcogcoma icathame iphume ingena phakathi kwamabibi izungeza imizi yamanye amadoda. Iyakhwifa, iyaphonsa ibixa bixa izinsizi emagcekeni amanye amadoda. Bhasobha umthakathi ngolimi lwakhe uyaheleza anifake idunga muzi, aniphixaphixe ngolimi lwakhe olumbhaxa mbili. Uhleka kuvele elomhlathi ebe songa amasongo aka goqanyawo esiphundu sakhe. Ukuhambha kwakhe akuqondi nezinkolelo zakhe zingeze, nokudukisa noma ubani ofuna ukuqonda. Inhliziyo yakhe imnyama igcwele intukuthelo namaqhinga. Bhasobha umthakathi uzonihangula njengomlilo ngamacebo agcwele ekhanda lakhe.

Follow me @Timzanu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: