Just another WordPress.com site

Archive for December, 2011

Bhasobha Umthakathi


Bhasobha umthakathi, ungomunye wethu. Abaningi uma becabanga umthakathi kufika kubo isithombe sendoda embi emnyama eqhwakele ukhophe kanethi, iyagcogcoma icathame iphume ingena phakathi kwamabibi izungeza imizi yamanye amadoda. Iyakhwifa, iyaphonsa ibixa bixa izinsizi emagcekeni amanye amadoda. Bhasobha umthakathi ngolimi lwakhe uyaheleza anifake idunga muzi, aniphixaphixe ngolimi lwakhe olumbhaxa mbili. Uhleka kuvele elomhlathi ebe songa amasongo aka goqanyawo esiphundu sakhe. Ukuhambha kwakhe akuqondi nezinkolelo zakhe zingeze, nokudukisa noma ubani ofuna ukuqonda. Inhliziyo yakhe imnyama igcwele intukuthelo namaqhinga. Bhasobha umthakathi uzonihangula njengomlilo ngamacebo agcwele ekhanda lakhe.

Follow me @Timzanu

Advertisements

Social networks are reaping you off.


Ever wondered how facebook and twitter make their money? The answer is simple free labour and free content and its all coming from you. “Lmao” yes we all log in, upload our raunchy pics just to fatten these networks.

They rip you off when you see that nice chick that yu think you should checkout, they rip you off when you download and tag pics and they rip you off when you click on their adds.  Ever wondered how much they make from your photos, from your mudslinging debates and even your gossip.

The fact is we are all hooked and we are benefitting nothing but a few sluts and a group of drunkars who love swearing in public.

Tag Cloud